نقد و بررسی

این روان نویس خیلی باکیفیته و نوک خیلی ریزی داره (0.5 میلیمتر) که باعث میشه جوهرش پخش نشه

رنگ جوهرشم آبیه