نقد و بررسی

مجموعه کتاب های تصویری حیوانات شامل ۱۰ جلد است که هر یک در مورد یک حیوان است و شکل کتاب مانند تصویر حیوان برش داده شده است . این کتاب در مورد اردک است . کتاب شامل سه قسمت داستان ، رنگ آمیزی ، و فعالیت و سرگرمی است .